Co warto wiedzieć

Akt poświadczenia dziedziczenia

W dniu 2 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego nowy sposób dokumentowania nabycia spadku przez spadkobierców. Dotychczas jedynym sposobem na uregulowanie tych spraw było przeprowadzenie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt III CZP 104/12  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia

Umowa przekazania gospodarstawa rolnego a wspólność ustawowa małżonków

W uchwale z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 68/12 Sąd Najwyższy orzekł, że gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r.Nr 24, poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Postępowanie wieczystoksięgowe

W uchwale z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt III CZP 80/09 Sąd Najwyższy orzekł, że sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Orzeczeniu temu nadano moc zasady prawnej. 

Zachowek

W wyroku z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt III CSK 255/07 Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 k.c.

Testamenty - rejestracja testamentów. Zapis windykacyjny. 

Czy wiesz jak łatwo i sprawnie możesz przeprowadzić postępowanie spadkowe bez chodzenia do sądu?

Zadzwoń lub napisz maila,
a otrzymasz bezpłatną informację na ten temat.